Gesällskapet

Bokbindaregesällskapet i Stockholm

Bokbindaregesällskapet i Stockholm räknar sin start från den 1 maj 1631 (Phililli Jacobi dag) då insignierna undertecknades.

Året innan, närmare bestämt den 16 juli 1630, hade Stockholm Bokbindare-Ämbete fått sina statuter utfärdade.

Från Gesällskapets tillkomst år 1631 och fram till 1847 har det varit underställt insyn från Mästarämbetet och därefter av Bokbindareföreningen.Mästarna har sålunda utsett gesällfader, bisittare och kassaförvaltare.

Det gamla Bokbindare. Gesällskapet, vilket räknar sitt ursprung från år 1631 och som från och med 1764 i oavbruten följd fungerat som sjuk-och begravningskassa, har på grund av Riksdagens beslut den 24 mars 1938, då ny understödsföreningslag fastställdes, den 31 december 1941 trätt i likvidation, och därmed upphört att vara sjuk-och begravningskassa.

Reglemente och stadgar

1. Gesällskapets ändamål är att i möjligaste mån vidmakthålla och till kommande släkten vårda dess reliker och traditioner. Det bör även vara Gesällsakpets uppgift att medverka och främja bokhantverkets fortbestånd. Vidare att tillföra samlingarna från olika tidsepoker.

2. Inträde i Gesällskapet står öppet för varje välfrejdad utövare av bokbindaryrket som uppnått 18 års ålder samt varit verksam i yrket i minst 3 år.

Gesällskapet har varit drivande i de nordiska bokbindartävlingar som förekom från början av 60-talet och fram till 90-talet då intresset svalnade. Förekomsten av utställningar på kontinenten har ökat markant de senaste åren.

Antalet medlemmar i Gesällskapet 1997/98 var 171 ledamöter. Dessa finns förutom i hela Norden också ute i Europa och Japan. Namnet `Bokbindaregesällskapet i Stockholm´antyder att det är där vi hör hemma. Förr fanns det gesällskap i några av de större städerna, men med det minskande antalet medlemmar också i Stockholmstrakten så har vi betraktat det som en överlevnadsfråga att ta emot sökande från hela landet.

Årsmötet hålls den sista fredagen i februari månad.

Verksamheten de senaste åren har varit att tillsammans med Mästareföreningen genom föra och bemanna de bokbandsutställningar som varit. Det är Gesällskapets medlemmar som under många år i Skansen hantverkskvarter visat sina kunskaper. Vi brukar under året ha ett studiebesök i något bibliotek eller i annan närstående verksamhet. Tidigare hade vi helgkurser eller kvällskurser. Men med minskat antal ledamöter i Stockholm och det ökade utbudet av kurser på annat håll har den den verksamheten fört en tynande tillvaro under de senaste åren. Under tio års tid har vi givit ut ett nyhetsblad till våra medlemmar och vi är ägare till en VÄLKOMMA, en stor silverbägare som har använts vid möten vandrande gesäller eller nyutlärda skulle hälsas välkomna i kretsen och man drack då välkomstskålen. Den är tillverkad i Stockholm 1722 av guldsmeden Jakob Brunck.

Gesällskapets samlingar består av upp emot etthundra böcker och skrifter. De äldsta är:

Ordningsregler 1631

 

Straffboken 1631-1729


Inskrivningsbok 1632-1687

 

Åltgesäller 1632-1730

 

 

Samlingarna finns på arbetarrörelsens arkiv i Stockholm som också har katalogiserat böckerna.

Vad kommer att hända i framtiden med vårt yrke? Finns det några yngre som vill utbilda sig till bokbindare? Kommer arbeten i framtiden att finnas inom stat och kommun eller landsting? De privatbokbinderier som finns kvar är nästan bara enmans- eller familjeföretag. Där är utbildningsmöjligheterna starkt begränsade på grund av den ekonomiska situationen som råder. Vem kommer att ta över i framtiden?

 

 

Källa: Bokbindare-Gesällskapet i Stockholm 350 år gnm Bo Andersson  (ARK December 1998)

 

 

 

Comments are closed.